Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Θέσεις εργασίας στην Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας


Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
 - 11 θέσεις αφορούν τον Νομό Έβρου και πιο συγκεκριμένα
 -  8  θέσεις για την ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και
 -  3 θέσεις για την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης:
 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

δευα

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ert.gr)